Chức năng phần mềm kế toán Việt Nam Care Accounting VAS

Đối tượng sử dụng: phần mềm kế toán Việt Nam Care Accounting VAS là các công ty đang sử dụng hệ thống tài khoản quốc tế, muốn thực hiện báo cáo Việt Nam tự động, hoặc ngược lại.

1. Đối tượng sử dụng: 

 • Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam đang sử dụng phần mềm quốc tế để quản lý như NAV, AX, SAP,…
 • Công ty nước ngoài tại Việt Nam gửi báo cáo tài chính cho tập đoàn theo hệ thống tài khoản của tập đoàn.

2. Mục tiêu sử dụng:

 • Đáp ứng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Không nhập liệu 2 lần từ phần mềm kế toán nước ngoài vào phần mềm kế toán Việt Nam

3. Phương pháp và chức năng thực hiện: 

Phần mềm kế toán Việt Nam Care Accounting VAS có 2 phương pháp thực hiện việc kết nối hệ thống kế toán VAS với hệ thống kế toán nước ngoài.

a/ Phương pháp gián tiếp: Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp đang dùng phần mềm kế toán nước ngoài (chủ yếu là hạch toán đơn) có nhu cầu chuyển dữ liệu sang phần mềm kế toán Việt Nam để báo cáo thuế, báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán theo QĐ 15/BTC ban hành. Với các chức năng như sau:

 • Cấu hình hệ thống tài khoản nước ngoài với hệ thống tài khoản VAS
 • Cấu hình hệ thống kết nối về tài khoản và cost center.
 • Cấu hình hệ thống kết nối về phân loại chứng từ.
 • Import danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục hàng hóa.
 • Import file excel kết xuất từ phần mềm nước ngoài theo mẫu chuẩn vào phần mềm kế toán Care Accounting VAS, trong quá trình import dữ liệu chương trình kiểm tra lỗi và thông báo lỗi nếu có.
 • Import file excel dữ liệu thuế VAT từ phần mềm nước ngoài vào phần mềm kế toán Care Accounting VAS.
 • Sau khi đưa file dữ liệu VAT vào phần mềm kế toán Care Accounting VAS thì phần mềm kế toán Care Accounting VAS kết xuất mẫu báo cáo thuế bán ra và mua vào theo quy định của Bộ tài chính. Đồng thời, phần mềm kế toán Care Accounting VAS có thể in hóa đơn VAT theo mẫu của doanh nghiệp.
 • Care Accounting VAS ghi nhận nhật ký import dữ liệu và thống kê lỗi trong một lần thực hiện import.
 • Hoàn thành import dữ liệu, phần mềm kế toán Care Accounting VAS kết xuất hệ thống báo cáo theo chuẩn  mực kế toán Việt Nam.

b/ Phương pháp trực tiếp: Hạch toán song song 2 hệ thống tài khoản VAS và tài khoản kết nối của nước ngoài. Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp chỉ dùng phần mềm kế toán Việt Nam nhưng có nhu cầu in các báo cáo liên quan đến tài khoản của tập đoàn nước ngoài. Với các chức năng như sau:

 • Cho phép hạch toán song song: tài khoản phần mềm kế toán Care Accounting VAS và tài khoản kết nối nước ngoài trong hạch toán chi tiết từng chứng từ.
 • Kết chuyển số dư tài khoản kết nối của nước ngoài: Khi thực hiện kết chuyển dữ liệu cuối tháng thì tài khoản kết nối cũng được kết chuyển và theo dõi số dư.
 • Kết xuất hệ thống báo cáo tài chính, bảng cân đối phát sinh theo tài khoản kết nối nước ngoài.
 • Đối với phương pháp này có đầy đủ tính năng phần mềm kế toán của phiên bản Care Accounting Professional.

 phần mềm kế toán việt nam
phần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công