Cloud HRM – Dịch vụ phần mềm nhân sự

Tiêu chuẩn

Quản lý Cơ cấu tổ chức

 • Tổ chức công ty (Phòng, người giữ vị trí)

Quản lý Hồ sơ nhân viên

 • Hồ sơ tổng thể nhân viên

 • Quản lý quan hệ, thân nhân

 • Quản lý trình độ

 • Quản lý chế độ đãi ngộ

 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 • Quản lý kinh nghiệm làm việc

 • Đính kèm hồ sơ cá nhân: 03 tập tin/nhân viên

Hợp đồng lao động

 • Quản lý hợp đồng ký kết

 • Cảnh báo hết hạn hợp đồng

 • In hợp đồng từ phần mềm

 • Hợp đồng lao động: 03 mẫu TV, NH, KXD

 • Upload hợp đồng đã ký: 03 file/nhân viên

Quyết định nhân sự

 • Quyết định thôi việc

 • Quyết định thay đổi vị trí / bổ nhiệm

 • Quyết định thay đổi lương

 • Quyết định khen thưởng

 • Quyết định kỷ luật

 • In quyết định từ phần mềm

 • Upload Quyết định đã ký: 3 MB/nhân viên

Quản lý dụng cụ

 • Báo cáo nhân viên giữ công cụ

 • In phiếu cấp phát công cụ

Chấm công

 • Chấm công chi điểm danh

 • Upload bảng chấm công Excel

 • Kết nối máy chấm công diểm danh, tối đa 04 máy, mua thêm theo nhu cầu

 • Lưu dữ liệu logs máy chấm công 3 tháng

 • Tạo ca làm việc: 03 ca làm việc

 • Gán ca làm việc mặc định cho nhân viên

 • Tạo lịch làm việc linh hoạt với bảng ca (Roster)

 • Đưa lịch làm việc tới nhân viên

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Tổng hợp ngày công hưởng cơm

 • Danh sách nhân viên nghỉ chế độ từ ngày tới ngày

 • Tạo danh mục trạng thái công

 • Thiết lập quy định đi trể, về sớm

 • Tạo lịch tăng ca

 • Đưa lịch tăng ca tới nhân viên
 • Hiển thị giờ vào, ra cho nhân viên

 • Hiển thị đi trể về sớm của nhân viên

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

 • Khóa dữ liệu chấm công trong một khoảng thời gian

Tính lương

 • Tính lương cơ bản: 01 bảng tính, mua thêm theo nhu cầu

 • Nhập các loại phụ cấp

 • Tính thuế TNCN và tính BHXH

 • Tính tổng thu nhập

 • Upload excel dữ liệu tính lương

 • Mật khẩu bảo vệ bảng lương

 • Khóa bảng lương

 • Liên kết lấy lương mới nhất thỏa thuận tại hồ sơ cá nhân, từ quyết định, từ hợp đồng

 • Tính lương tăng ca

 • Trình và Duyệt bảng lương

Mẫu in bảng lương

 • Phiếu lương cá nhân

 • Bảng lương chi tiết

 • Bảng lương tiền mặt

 • Bảng lương Ngân hàng

 • Bảng tổng hợp lương theo phòng

 • Xuất mẫu in lương ra file

Điều chỉnh công thức lương

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thiết lập khung tính thuế thu nhập cá nhân

 • Danh mục chuẩn theo quy định của cơ quan thuế

 • Thêm cá nhân khai báo thuế TNCN ngoài danh sách trên bảng lương

 • Dữ liệu tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

 • Lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng/quý

 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo năm

Quản lý phép năm

 • Quản lý phép năm 01 quy định

 • Quy định tính phép chuẩn 12 ngày/năm

 • Nhập phép bổ sung nếu có

 • Điều chỉnh phép cho cá nhân nếu có

 • Nghỉ phép 0.5 ngày hoặc 01 ngày

 • Cách tính phép tiêu chuẩn của tháng vào công ty hoặc tháng nghỉ việc

 • Xác định trước 15 của tháng thì có 01 ngày phép, hay sau 15 của tháng thì không có ngày phép

 • Phép phát sinh 01 ngày khi bắt đầu một tháng mới

 • Tính toán cập nhật phép năm

 • Kết chuyển phép năm

 • Báo cáo phép năm

Thông báo chủ động

 • Sinh nhật

 • Hợp đồng sắp hết hạn

 • Hợp đồng đã hết hạn

 • Căn cước công dân sắp hết hạn

 • Danh sách nghỉ việc

 • Cảnh báo giảm trừ gia cảnh

 • Cảnh báo tới tuổi hưu trí

 • Hộ chiếu sắp hết hạn

 • Thị thực sắp hết hạn

 • Giấy phép lao động sắp hết hạn

 • Cảnh báo nghỉ thai sản

 • Cảnh báo nghỉ tiền sản/hậu sản

 • Cảnh báo không có dữ liệu công

 • Cảnh báo không có dữ liệu máy chấm công

 • Cảnh báo đi trễ, về sớm

Báo cáo

 • Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo chấm công

 • Báo cáo tổng hợp lương

 • Báo cáo thu nhập cá nhân

 • Báo cáo hợp đồng lao động

 • Báo cáo công cụ đã cấp

 • Báo cáo phép năm

Dịch vụ cá nhân

 • Xem bản tin công ty: 200 thông báo hoặc quy định, 200 MB đính kèm

 • Xem thông tin cá nhân

 • Xem thông tin lịch làm việc

 • Xem bảng công

 • Xem thông tin lương phiếu lương cá nhân

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Duyệt làm việc ngoài văn phòng

 • Đăng ký nghỉ khác online

 • Duyệt đăng ký nghỉ khác online

 • Cập nhật hồ sơ cá nhân

 • Duyệt hồ sơ cá nhân

 • Xem thông tin ngày phép năm
 • Đăng ký nghỉ phép online

 • Duyệt nghỉ phép online

 • Xin đi trể về sớm

 • Duyệt đi trể, vể sớm

 • Đăng ký tăng ca Online

 • Duyệt tăng ca online

 • Xem chi tiết giờ công vào ra

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

Tiêu chuẩn

Chuyên nghiệp

Quản lý Cơ cấu tổ chức

 • Tổ chức công ty (Phòng, người giữ vị trí)

Quản lý Hồ sơ nhân viên

 • Hồ sơ tổng thể nhân viên

 • Quản lý quan hệ, thân nhân

 • Quản lý trình độ

 • Quản lý chế độ đãi ngộ

 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 • Quản lý kinh nghiệm làm việc

 • Đính kèm hồ sơ cá nhân: 03 tập tin/nhân viên

Hợp đồng lao động

 • Quản lý hợp đồng ký kết

 • Cảnh báo hết hạn hợp đồng

 • In hợp đồng từ phần mềm

 • Hợp đồng lao động: 03 mẫu TV, NH, KXD

 • Upload hợp đồng đã ký: 03 file/nhân viên

Quyết định nhân sự

 • Quyết định thôi việc

 • Quyết định thay đổi vị trí / bổ nhiệm

 • Quyết định thay đổi lương

 • Quyết định khen thưởng

 • Quyết định kỷ luật

 • In quyết định từ phần mềm

 • Upload Quyết định đã ký: 3 file/nhân viên

Quản lý dụng cụ

 • Báo cáo nhân viên giữ công cụ

 • In phiếu cấp phát công cụ

Chấm công

 • Chấm công chi tiết giờ

 • Upload bảng chấm công Excel

 • Kết nối máy chấm công chấm giờ: tối đa 04 máy, mua thêm theo nhu cầu

 • Lưu dữ liệu logs máy chấm công 12 tháng

 • Tạo ca làm việc: 05 ca làm việc

 • Gán ca làm việc mặc định cho nhân viên

 • Tạo lịch làm việc linh hoạt với bảng ca (Roster)

 • Đưa lịch làm việc tới nhân viên

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Tổng hợp ngày công hưởng cơm

 • Danh sách nhân viên nghỉ chế độ từ ngày tới ngày

 • Tạo danh mục trạng thái công

 • Thiết lập quy định đi trể, về sớm

 • Tạo lịch tăng ca

 • Đưa lịch tăng ca tới nhân viên

 • Hiển thị giờ vào, ra cho nhân viên

 • Hiển thị đi trể về sớm của nhân viên

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

 • Khóa dữ liệu chấm công trong một khoảng thời gian

Tính lương

 • Tính lương chuyên nghiệp: 01 bảng tính, mua thêm theo nhu cầu

 • Tính các loại phụ cấp

 • Tính thuế TNCN và tính BHXH

 • Tính tổng thu nhập

 • Upload excel dữ liệu tính lương

 • Mật khẩu bảo vệ bảng lương

 • Khóa bảng lương

 • Liên kết lấy lương mới nhất thỏa thuận tại hồ sơ cá nhân, từ quyết định, từ hợp đồng

 • Tính tiền lương tăng ca

 • Trình và Duyệt bảng lương

Mẫu in bảng lương

 • Phiếu lương cá nhân

 • Bảng lương chi tiết

 • Bảng lương tiền mặt

 • Bảng lương Ngân hàng

 • Bảng tổng hợp lương theo phòng

 • Xuất mẫu in lương ra file

Điều chỉnh công thức lương

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thiết lập khung tính thuế thu nhập cá nhân

 • Danh mục chuẩn theo quy định của cơ quan thuế

 • Thêm cá nhân khai báo thuế TNCN ngoài danh sách trên bảng lương

 • Dữ liệu tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

 • Lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng/quý

 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo năm

Quản lý phép năm

 • Quản lý phép năm 01 quy định

 • Quy định tính phép chuẩn 12 ngày/năm

 • Nhập phép bổ sung nếu có

 • Điều chỉnh phép cho cá nhân nếu có

 • Nghỉ phép 0.5 ngày hoặc 01 ngày

 • Cách tính phép tiêu chuẩn của tháng vào công ty hoặc tháng nghỉ việc

 • Xác định trước 15 của tháng thì có 01 ngày phép, hay sau 15 của tháng thì không có ngày phép

 • Phép phát sinh 01 ngày khi bắt đầu một tháng mới

 • Tính toán cập nhật phép năm

 • Kết chuyển phép năm

 • Báo cáo phép năm

Thông báo chủ động

 • Sinh nhật

 • Hợp đồng sắp hết hạn

 • Hợp đồng đã hết hạn

 • Căn cước công dân sắp hết hạn

 • Danh sách nghỉ việc

 • Cảnh báo giảm trừ gia cảnh

 • Cảnh báo tới tuổi hưu trí

 • Hộ chiếu sắp hết hạn

 • Thị thực sắp hết hạn

 • Giấy phép lao động sắp hết hạn

 • Cảnh báo nghỉ thai sản

 • Cảnh báo nghỉ tiền sản/hậu sản

 • Cảnh báo không có dữ liệu công

 • Cảnh báo không có dữ liệu máy chấm công

 • Cảnh báo đi trễ, về sớm

Báo cáo

 • Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo chấm công

 • Báo cáo tổng hợp lương

 • Báo cáo thu nhập cá nhân

 • Báo cáo hợp đồng lao động

 • Báo cáo công cụ đã cấp

 • Báo cáo phép năm

Dịch vụ cá nhân

 • Xem bản tin công ty: 500 thông báo hoặc quy định, 500 MB đính kèm

 • Xem thông tin cá nhân

 • Xem thông tin lịch làm việc

 • Xem bảng công

 • Xem thông tin lương phiếu lương cá nhân

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Duyệt làm việc ngoài văn phòng

 • Đăng ký nghỉ khác online

 • Duyệt đăng ký nghỉ khác online

 • Cập nhật hồ sơ cá nhân

 • Duyệt hồ sơ cá nhân

 • Xem thông tin ngày phép năm

 • Đăng ký nghỉ phép online

 • Duyệt nghỉ phép online

 • Xin đi trể về sớm

 • Duyệt đi trể, vể sớm

 • Đăng ký tăng ca Online

 • Duyệt tăng ca online

 • Xem chi tiết giờ công vào ra

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

Chuyên nghiệp

Cao cấp

Quản lý Cơ cấu tổ chức

 • Tổ chức công ty (Phòng, người giữ vị trí)

Quản lý Hồ sơ nhân viên

 • Hồ sơ tổng thể nhân viên

 • Quản lý quan hệ, thân nhân

 • Quản lý trình độ

 • Quản lý chế độ đãi ngộ

 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 • Quản lý kinh nghiệm làm việc

 • Đính kèm hồ sơ cá nhân: 05 tập tin/nhân viên

Hợp đồng lao động

 • Quản lý hợp đồng ký kết

 • Cảnh báo hết hạn hợp đồng

 • In hợp đồng từ phần mềm

 • Hợp đồng lao động: 05 mẫu TV, NH, KXD, Phụ lục, khoán việc

 • Upload hợp đồng đã ký: 05 file/nhân viên

Quyết định nhân sự

 • Quyết định thôi việc

 • Quyết định thay đổi vị trí / bổ nhiệm

 • Quyết định thay đổi lương

 • Quyết định khen thưởng

 • Quyết định kỷ luật

 • In quyết định từ phần mềm

 • Upload Quyết định đã ký: 5 file/nhân viên

Quản lý dụng cụ

 • Báo cáo nhân viên giữ công cụ

 • In phiếu cấp phát công cụ

Chấm công

 • Chấm công chi tiết giờ

 • Upload bảng chấm công Excel

 • Kết nối máy chấm công chấm giờ: tối đa 10 máy, mua thêm theo nhu cầu

 • Lưu dữ liệu logs máy chấm công 24 tháng

 • Tạo ca làm việc: 05 ca +

 • Gán ca làm việc mặc định cho nhân viên

 • Tạo lịch làm việc linh hoạt với bảng ca (Roster)

 • Đưa lịch làm việc tới nhân viên

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Tổng hợp ngày công hưởng cơm

 • Danh sách nhân viên nghỉ chế độ từ ngày tới ngày

 • Tạo danh mục trạng thái công

 • Thiết lập quy định đi trể, về sớm

 • Tạo lịch tăng ca

 • Đưa lịch tăng ca tới nhân viên

 • Hiển thị giờ vào, ra cho nhân viên

 • Hiển thị đi trể về sớm của nhân viên

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

 • Khóa dữ liệu chấm công trong một khoảng thời gian

Tính lương

 • Tính lương chuyên nghiệp: 02 bảng tính, mua thêm theo nhu cầu

 • Tính các loại phụ cấp

 • Tính thuế TNCN và tính BHXH

 • Tính tổng thu nhập

 • Upload excel dữ liệu tính lương

 • Mật khẩu bảo vệ bảng lương

 • Khóa bảng lương

 • Liên kết lấy lương mới nhất thỏa thuận tại hồ sơ cá nhân, từ quyết định, từ hợp đồng

 • Tính tiền lương tăng ca

 • Trình và Duyệt bảng lương

Mẫu in bảng lương

 • Phiếu lương cá nhân

 • Bảng lương chi tiết

 • Bảng lương tiền mặt

 • Bảng lương Ngân hàng

 • Bảng tổng hợp lương theo phòng

 • Xuất mẫu in lương ra file

Điều chỉnh công thức lương

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thiết lập khung tính thuế thu nhập cá nhân

 • Danh mục chuẩn theo quy định của cơ quan thuế

 • Thêm cá nhân khai báo thuế TNCN ngoài danh sách trên bảng lương

 • Dữ liệu tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

 • Lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng/quý

 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo năm

Quản lý phép năm

 • Quản lý phép năm 02 quy định

 • Quy định tính phép chuẩn 12 ngày/năm

 • Nhập phép bổ sung nếu có

 • Điều chỉnh phép cho cá nhân nếu có

 • Nghỉ phép 0.5 ngày hoặc 01 ngày

 • Cách tính phép tiêu chuẩn của tháng vào công ty hoặc tháng nghỉ việc

 • Xác định trước 15 của tháng thì có 01 ngày phép, hay sau 15 của tháng thì không có ngày phép

 • Phép phát sinh 01 ngày khi bắt đầu một tháng mới

 • Tính toán cập nhật phép năm

 • Kết chuyển phép năm

 • Báo cáo phép năm

Thông báo chủ động

 • Sinh nhật

 • Hợp đồng sắp hết hạn

 • Hợp đồng đã hết hạn

 • Căn cước công dân sắp hết hạn

 • Danh sách nghỉ việc

 • Cảnh báo giảm trừ gia cảnh

 • Cảnh báo tới tuổi hưu trí

 • Hộ chiếu sắp hết hạn

 • Thị thực sắp hết hạn

 • Giấy phép lao động sắp hết hạn

 • Cảnh báo nghỉ thai sản

 • Cảnh báo nghỉ tiền sản/hậu sản

 • Cảnh báo không có dữ liệu công

 • Cảnh báo không có dữ liệu máy chấm công

 • Cảnh báo đi trễ, về sớm

Báo cáo

 • Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo chấm công

 • Báo cáo tổng hợp lương

 • Báo cáo thu nhập cá nhân

 • Báo cáo hợp đồng lao động

 • Báo cáo công cụ đã cấp

 • Báo cáo phép năm

Dịch vụ cá nhân

 • Xem bản tin công ty: 1.000 thông báo hoặc quy định, 1.000 MB đính kèm

 • Xem thông tin cá nhân

 • Xem thông tin lịch làm việc

 • Xem bảng công

 • Xem thông tin lương phiếu lương cá nhân

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Duyệt làm việc ngoài văn phòng

 • Đăng ký nghỉ khác online

 • Duyệt đăng ký nghỉ khác online

 • Cập nhật hồ sơ cá nhân

 • Duyệt hồ sơ cá nhân

 • Xem thông tin ngày phép năm

 • Đăng ký nghỉ phép online

 • Duyệt nghỉ phép online

 • Xin đi trể về sớm

 • Duyệt đi trể, vể sớm

 • Đăng ký tăng ca Online

 • Duyệt tăng ca online

 • Xem chi tiết giờ công vào ra

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

Cao cấp

Tập đoàn

Quản lý Cơ cấu tổ chức

 • Tổ chức công ty (Phòng, người giữ vị trí)

Quản lý Hồ sơ nhân viên

 • Hồ sơ tổng thể nhân viên

 • Quản lý quan hệ, thân nhân

 • Quản lý trình độ

 • Quản lý chế độ đãi ngộ

 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 • Quản lý kinh nghiệm làm việc

 • Đính kèm hồ sơ cá nhân: 10 tập tin/nhân viên

Hợp đồng lao động

 • Quản lý hợp đồng ký kết

 • Cảnh báo hết hạn hợp đồng

 • In hợp đồng từ phần mềm

 • Hợp đồng lao động: 05 mẫu TV, NH, KXD, Phụ lục, khoán việc

 • Upload hợp đồng đã ký: 10 file/nhân viên

Quyết định nhân sự

 • Quyết định thôi việc

 • Quyết định thay đổi vị trí / bổ nhiệm

 • Quyết định thay đổi lương

 • Quyết định khen thưởng

 • Quyết định kỷ luật

 • In quyết định từ phần mềm

 • Upload Quyết định đã ký: 10 file/nhân viên

Quản lý dụng cụ

 • Báo cáo nhân viên giữ công cụ

 • In phiếu cấp phát công cụ

Chấm công

 • Chấm công chi tiết giờ

 • Upload bảng chấm công Excel

 • Kết nối máy chấm công chấm giờ: tối đa 15 máy, mua thêm theo nhu cầu

 • Lưu dữ liệu logs máy chấm công 36 tháng

 • Tạo ca làm việc: 10 ca +

 • Gán ca làm việc mặc định cho nhân viên

 • Tạo lịch làm việc linh hoạt với bảng ca (Roster)

 • Đưa lịch làm việc tới nhân viên

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Tổng hợp ngày công hưởng cơm

 • Danh sách nhân viên nghỉ chế độ từ ngày tới ngày

 • Tạo danh mục trạng thái công

 • Thiết lập quy định đi trể, về sớm

 • Tạo lịch tăng ca

 • Đưa lịch tăng ca tới nhân viên

 • Hiển thị giờ vào, ra cho nhân viên

 • Hiển thị đi trể về sớm của nhân viên

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

 • Khóa dữ liệu chấm công trong một khoảng thời gian

Tính lương

 • Tính lương chuyên nghiệp: 02 bảng tính, mua thêm theo nhu cầu

 • Tính các loại phụ cấp

 • Tính thuế TNCN và tính BHXH

 • Tính tổng thu nhập

 • Upload excel dữ liệu tính lương

 • Mật khẩu bảo vệ bảng lương

 • Khóa bảng lương

 • Liên kết lấy lương mới nhất thỏa thuận tại hồ sơ cá nhân, từ quyết định, từ hợp đồng

 • Tính tiền lương tăng ca

 • Trình và Duyệt bảng lương

Mẫu in bảng lương

 • Phiếu lương cá nhân

 • Bảng lương chi tiết

 • Bảng lương tiền mặt

 • Bảng lương Ngân hàng

 • Bảng tổng hợp lương theo phòng

 • Xuất mẫu in lương ra file

Điều chỉnh công thức lương

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thiết lập khung tính thuế thu nhập cá nhân

 • Danh mục chuẩn theo quy định của cơ quan thuế

 • Thêm cá nhân khai báo thuế TNCN ngoài danh sách trên bảng lương

 • Dữ liệu tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

 • Lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng/quý

 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo năm

Quản lý phép năm

 • Quản lý phép năm 02 quy định

 • Quy định tính phép chuẩn 12 ngày/năm

 • Nhập phép bổ sung nếu có

 • Điều chỉnh phép cho cá nhân nếu có

 • Nghỉ phép 0.5 ngày hoặc 01 ngày

 • Cách tính phép tiêu chuẩn của tháng vào công ty hoặc tháng nghỉ việc

 • Xác định trước 15 của tháng thì có 01 ngày phép, hay sau 15 của tháng thì không có ngày phép

 • Phép phát sinh 01 ngày khi bắt đầu một tháng mới

 • Tính toán cập nhật phép năm

 • Kết chuyển phép năm

 • Báo cáo phép năm

Thông báo chủ động

 • Sinh nhật

 • Hợp đồng sắp hết hạn

 • Hợp đồng đã hết hạn

 • Căn cước công dân sắp hết hạn

 • Danh sách nghỉ việc

 • Cảnh báo giảm trừ gia cảnh

 • Cảnh báo tới tuổi hưu trí

 • Hộ chiếu sắp hết hạn

 • Thị thực sắp hết hạn

 • Giấy phép lao động sắp hết hạn

 • Cảnh báo nghỉ thai sản

 • Cảnh báo nghỉ tiền sản/hậu sản

 • Cảnh báo không có dữ liệu công

 • Cảnh báo không có dữ liệu máy chấm công

 • Cảnh báo đi trễ, về sớm

Báo cáo

 • Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo chấm công

 • Báo cáo tổng hợp lương

 • Báo cáo thu nhập cá nhân

 • Báo cáo hợp đồng lao động

 • Báo cáo công cụ đã cấp

 • Báo cáo phép năm

Dịch vụ cá nhân

 • Xem bản tin công ty: 5.000 thông báo hoặc quy định, 5.000 MB đính kèm

 • Xem thông tin cá nhân

 • Xem thông tin lịch làm việc

 • Xem bảng công

 • Xem thông tin lương phiếu lương cá nhân

 • Đăng ký làm việc ngoài văn phòng

 • Duyệt làm việc ngoài văn phòng

 • Đăng ký nghỉ khác online

 • Duyệt đăng ký nghỉ khác online

 • Cập nhật hồ sơ cá nhân

 • Duyệt hồ sơ cá nhân

 • Xem thông tin ngày phép năm

 • Đăng ký nghỉ phép online

 • Duyệt nghỉ phép online

 • Xin đi trể về sớm

 • Duyệt đi trể, vể sớm

 • Đăng ký tăng ca Online

 • Duyệt tăng ca online

 • Xem chi tiết giờ công vào ra

 • Lựa chọn: App GPS + Wifi: chấm công App

Tập đoàn