Khách hàng nhân sự

Khách hàng nhân sự

Nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm nhân sự S-HRM 3.5 tại BIS và BVIS Hồ Chí Minh

Vào trung tuần tháng 2/2014, Sài Gòn Tâm Điểm đã họp nghiệm thu thành công dự án nâng cấp phần mềm nhân sự S-HRM. Gói giải pháp bao gồm hệ [...]

Nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm nhân sự S-HRM 3.5 tại BIS và BVIS Hồ Chí Minh2019-04-09T11:38:53+07:00
Xem thêm