Sản phẩm khác

Sản phẩm khác

Giới thiệu phần mềm quản lý quảng cáo ADMpro

Phần mềm quản lý quảng cáo được viết bằng ngôn ngữ lập trình hiện đại ASP.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server, hệ thống báo cáo sử dụng Crystal reports, ngoài ra các khả năng tương tác kết nối và mở rộng của phần mềm rất linh hoạt.

Giới thiệu phần mềm quản lý quảng cáo ADMpro2019-03-22T16:35:19+07:00