Thông báo Tuyển dụng tháng 04/2014

Nhân viên lập trình phát triển phần mềm Số lượng: 02 người Mô tả công việc vắn tắt: Phát triển phần mềm. Chỉnh sửa chức năng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.