Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Chế Độ Bệnh Nghề Nghiệp Mới Nhất Hiện Nay

Mẫu Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp ban hành kèm Nghị định 88/2020 của Chính phủ, dành cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc bị bệnh nghề nghiệp.