Cách hạch toán tài khoản tiền mặt theo Thông tư 200

Tài khoản kế toán tiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ... Dưới đây là cách hạch toán [...]