BỔ SUNG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHỤ NỮ THAM GIA LAO ĐỘNG

 Chính sách mới: “Tăng cường an sinh xã hội và các dịch vụ công nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia thị trường lao động”.