Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 và Bộ Luật lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu của NLĐ bắt đầu từ năm 2020 sẽ được quy định như sau:

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:
+ Năm 2020: Đủ 55 tuổi
+ Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng
+ Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng
+ Năm 2023: Đủ 56 tuổi
+ Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng
+ Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng
+ Năm 2026: Đủ 57 tuổi
+ Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng
+ Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng
+ Năm 2029: Đủ 58 tuổi
+ Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng
+ Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng
+ Năm 2032: Đủ 59 tuổi
+ Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng
+ Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng
+ Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi
– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:
+ Năm 2020: Đủ 60 tuổi
+ Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng
+ Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng
+ Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng
+ Năm 2024: Đủ 61 tuổi
+ Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng
+ Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng
+ Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng
+ Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.
Lưu ý:
– Đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì:
+ Năm 2020: Có thể nghỉ hưu trước khi đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.
+ Từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.
– Đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng chung theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với NLĐ làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo thuvienphapluat.vn