Tuyển dụng

  • images 1

Thông báo Tuyển dụng tháng 08/2014

Phát triển phần mềm. Chỉnh sửa chức năng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. Triển khai phần mềm tới khách hàng theo những dự án được giao. Báo cáo tình hình công việc tới người phụ trách.