làm thêm giờ

Tag: làm thêm giờ

Quy định mới về thời gian làm thêm giờ đối với người lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 54 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất

Quy định mới về thời gian làm thêm giờ đối với người lao động2019-04-19T09:37:26+07:00