Phần mềm đánh giá nhân viên CoreHRM Evaluation

Phần mềm đánh giá nhân viên

Phần mềm đánh giá nhân viên hoạt động độc lập hoặc đồng thời với phần mềm nhân sự tổng thể CoreHRM, đáp ứng với đầy đủ chức năng từ lúc Tuyển dụng tới lúc nhân viên thôi việc tại công ty.

Đáp ứng việc đánh giá nhân viên theo mọi cấp độ và nhiều mô hình, từ bảng điểm, tiêu chí KPI, OKR hay đánh giá năng lực cá nhân định kỳ đều có thể định nghĩa.

Bước 1: Thiết lập chỉ tiêu đánh giá nhân viên

Chức năng đánh giá nhân viên được phần mềm cung cấp với mô hình thiết kế động từ lúc định nghĩa chỉ tiêu, giao chỉ tiêu, và tạo bảng đánh giá online tới từng cá nhân trong tổ chức.

Bước 2: Thiết lập đánh giá nhân viên nhiều cấp

Mô hình đánh giá được thiết kế động, người dùng định nghĩa với 02 hay nhiều phân lớp theo cấp độ tham gia đánh giá.
Người dùng cá nhân đánh giá trên aap mobile hoặc web app, quản lý và quản lý cấp trung đánh giá qua app và web app, HR tự động nhận được dữ liệu tổng hợp trên phần mềm.
Việc tổ chức đánh giá đơn giãn, dễ triển khai, linh hoạt theo từng thời kỳ.

Bước 3: giao chỉ tiêu đánh giá nhân viên

Tạo chỉ tiêu đánh giá chung theo nhóm nhân sự, giao tới nhân viên và có thể cá nhân hóa chỉ tiêu cho từng cá nhân.
Cá nhân hóa chỉ tiêu: quản lý trực tiếp thương lượng, chốt chỉ tiêu đánh giá với từng nhân viên để đạt được kết quả theo từng phần việc cá nhận đảm nhận.

Bước 4: Thực hiện đánh giá nhân viên

Theo dõi và ghi nhận quá trình thực hiện chỉ tiêu được giao dễ dàng trên phiếu Online.
Thực hiện đánh giá: nhiều cấp đánh giá cho 01 đợt, tạo nhiều đợt trong 1 năm.
Bảng đánh giá được gửi tới đầy đủ, tự động cho từng cá nhân tham gia đánh giá

Bước 5: Hội đồng đánh giá nhân viên

Kế quả đánh giá được phòng Nhân sự ghi nhận, tổng hợp đầy đủ.
Hội đồng đánh giá thảo luận để chốt kết quả cuối cùng sau khi có dữ liệu đánh giá từ cá nhân và các quản lý đánh giá.
Bước 6: Kết quả đánh giá nhân viên

Bước 6: Kết quả đánh giá nhân viên

Thống nhất kết quả đánh giá và phát hành tới nhân viên.

Dễ làm, dễ thực hiện tinh chỉnh và cải tiến.

Nhân viên hài lòng, quản lý hiệu quả, nâng cao tính hiệu quả cho các kỳ đánh giá tiếp theo

Phần mềm đánh giá nhân viên đáp ứng cho việc sử dụng lâu dài

  • Tổng hợp đánh giá dễ dàng, hỗ trợ quản lý nhanh chóng có được kết quả hàng loạt trên phần mềm.
  • Ghi nhận từ bất kỳ đâu, mọi thiết bị, tham gia từ tất cả nhân lực từ quản lý tới công nhân viên.
  • Kết quả tức thời chỉ việc tổng hợp xem báo cáo để nắm rõ bức tranh hiệu quả của công ty.
  • Tái định nghĩa chỉ tiêu đánh giá, quy trình đánh giá, giúp luôn phù hợp với quy định và mục tiêu đánh giá theo từng thời kỳ.