giải pháp phần mềm nhân sự

Tag: giải pháp phần mềm nhân sự

Nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm nhân sự tính lương tại URC Việt Nam

Công tác quản lý nhân sự trong nhà máy sản xuất của URC (Universal Robina Corporation Việt Nam) trước khi sử dụng phần mềm có rất nhiều vấn đề phải [...]

Nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm nhân sự tính lương tại URC Việt Nam2019-04-22T09:31:38+07:00