Xã hội, cộng đồng

Xã hội, cộng đồng

Phải có xác nhận của doanh nghiệp cũ mới được trợ cấp thất nghiệp?

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là cách duy nhất để người lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Và sắp tới, người lao động còn [...]

Phải có xác nhận của doanh nghiệp cũ mới được trợ cấp thất nghiệp?2019-06-10T13:44:27+07:00

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) (Nghị quyết số 28-NQ/TW) vừa được [...]

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội2019-05-29T16:21:47+07:00
Xem thêm