Dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27

Theo Nghị quyết 27 thì cấu tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Ngoài ra, sẽ thực hiện sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Trong đó, bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

Như vậy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương (dự kiến từ ngày 01/7/2024) thì chỉ còn các đối tượng sau đây được hưởng phụ cấp thâm niên:

+ Quân đội;

+ Công an;

+ Cơ yếu.

Việc tiếp tục duy trì phụ cấp thâm niên với các đối tượng này là nhằm bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Còn những đối tượng cán bộ, công chức hiện đang hưởng phụ cấp thâm niên thì sẽ không còn hưởng loại phụ cấp này kể từ ngày 01/7/2024.

Phụ cấp thâm niên với một số đối tượng hiện nay

Theo điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP quy định về phụ cấp thâm niên nghề áp dụng với các đối tượng sau:

– Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân

– Sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân