Cách tính lương tối thiểu khi làm theo tuần, ngày từ 01/7/2022

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, bên cạnh mức lương tối thiểu (theo tháng và theo giờ) nêu tại Điều 3 Nghị định này thì khoản 3 Điều 4 Nghị định 38 đã nêu cách tính lương cho người lao động có hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán.

Cụ thể, các mức lương này sẽ được quy đổi theo tháng hoặc theo giờ và mức lương của các hình thức này không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ. Khi tính trong thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn thì mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ được tính như sau:

Mức lương quy đổi theo tháng = Mức lương theo tuần x 52 tuần : 12 tháng hoặc mức lương theo ngày x số ngày làm việc bình thường/tháng hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong giờ làm việc bình thường của tháng.

Mức lương quy đổi theo giờ = Lương theo tuần, ngày : số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán : số giờ làm việc trong giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhệm vụ khoán.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Theo Nguyễn Hương luatvietnamonline