(Chinhphu.vn) BHYT – Công ty của bà Đoàn Ngọc Quỳnh Tiên (Đà Nẵng) áp dụng thời hạn trả lương cho người lao động trước ngày 10 hàng tháng, thủ tục trích nộp BHXH theo quy định được hoàn tất sau ngày 10 hàng tháng và bị coi là chậm đóng BHXH. Vì vậy, sau 5 ngày đầu tiên của tháng thì thẻ BHYT của nhân viên bị khóa.

Cham dong BHYT bi khoa the

Bà Tiên hỏi, công ty chậm đóng BHYT bao nhiêu ngày thì thẻ BHYT của nhân viên bị khóa? Làm thế nào để khắc phục nhằm bảo đảm tính liên tục trong sử dụng thẻ BHYT cho nhân viên?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 28 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, người sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, giá trị sử dụng của thẻ BHYT ứng với số tiền đóng BHYT.

Tại Khoản 1 Điều 19, Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 của quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam hướng dẫn: Hàng tháng chậm nhất tới ngày cuối cùng của tháng đơn vị trích tiền đóng BHYT trên quỹ tiền lương tháng của người lao động đóng vào quỹ BHYT; đối tượng tham gia BHYT theo nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Đề nghị bà căn cứ các quy định trên, kiến nghị công ty thực hiện đóng BHYT theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi BHYT đối với người lao động.

Theo Chinhphu.vn