Lĩnh vực ngành nghề: Thiết bị máy in
Hình thức kinh doanh: Sản xuất
Là công ty vốn đầu tư từ Nhật Bản, áp dụng quy trình chấm công, tính lương và có quy chế đào tạo theo chức danh công việc.

Dùng phần mềm nhân sự kết hợp hệ thống chấm công máy vân tay, tổng hợp công và tính lương cho toàn nhà máy.

Theo dõi các yêu cầu đào tạo nhân sự theo mô hình kiểm tra chặt chẽ các yêu cầu đào tạo, cảnh bảo số bằng cấp thiếu, hết hạn hoặc tới hạn đào tạo lại.

SHIRASAKI_logo