TNXP là đơn vị có nhiều thành viên hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau như:

  • Văn phòng công ty
  • Sàn Giao dịch bất động sản
  • Trung tâm căn hộ Cinco
  • Xí nghiệp dịch vụ công cộng
  • Xí nghiệp phà Bình Khánh

TNXP đã sử dụng phần mềm kế toán được Sài Gòn Tâm Điểm bảo trì hơn 4 năm nay, hệ thống tự động chuyển số liệu các đơn vị thành viên về Văn phòng công ty để thực hiện báo cáo hợp nhất toàn công ty.

TNXP