Hướng dẫn kê khai thuế cho chuyên gia nước ngoài

Công ty của bà Nguyễn Ngọc Anh (Bình Dương) chấm dứt hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản từ tháng 8/2020 và chuyên gia đã về nước. Chuyên gia này có 2 khoản thu nhập do công ty bên Nhật Bản trả và công ty bà Ngọc Anh tại Việt Nam trả.

Hàng quý, công ty bà Ngọc Anh kê khai thuế theo biểu lũy tiến như sau: Khoản thu nhập do công ty Việt Nam trả kê khai khấu trừ thuế mẫu số 05/KK-TNCN theo mã số thuế của công ty; khoản thu nhập do công ty Nhật trả, cá nhân kê khai thuế mẫu số 02/KK-TNCN theo mã số thuế của cá nhân.

Tuy nhiên, trong quý III/2020 số ngày cư trú của chuyên gia là dưới 183 ngày. Công ty bà xác định năm 2020 cá nhân thuộc đối tượng không cư trú.

Bà Ngọc Anh hỏi, bà phải kê khai thuế trong quý III này như thế nào? Có phải tính lại quý I và quý II cho chuyên gia không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty có chuyên gia người Nhật làm việc có 2 khoản thu nhập, gồm: Khoản thu nhập do công ty trả, công ty khai tờ khai khấu trừ thuế mẫu số 05/KK-TNCN theo mã số thuế của công ty; Khoản thu nhập do công ty Nhật trả, cá nhân khai tờ khai thuế mẫu số 02/KK-TNCN theo mã số thuế của cá nhân.

Quý I/2020 và quý II/2020, trên cơ sở hợp đồng lao động công ty và cá nhân xác định cá nhân thuộc đối tượng cư trú, khai thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tháng 8/2020 cá nhân chấm dứt làm việc, về nước, công ty và cá nhân xác định năm 2020 cá nhân thuộc đối tượng không cư trú, phải khai thuế TNCN theo Biểu thuế toàn phần 20%.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, quy định, hướng dẫn hiện hành, việc khai thuế TNCN quý III/2020 như sau:

– Đối với công ty, xác định thuế TNCN phải khấu trừ đối với cá nhân theo Biểu thuế toàn phần 20% tính trên tổng thu nhập chịu thuế tương ứng phần công ty trả, thuế TNCN đã khấu trừ quý I/2020 và quý II/2020, thuế TNCN còn phải khấu trừ quý III/2020, tổng hợp chung toàn công ty, khai vào tờ khai khấu trừ thuế mẫu số 05/KK-TNCN quý III/2020.

Trường hợp thuế TNCN còn phải khấu trừ quý III/2020 đối với cá nhân là thừa, trường hợp trả thu nhập Gross công ty hoàn trả cho cá nhân tiền thuế TNCN đã khấu trừ thừa, trường hợp trả thu nhập Net công ty hạch toán giảm chi phí tương ứng thuế TNCN đã khấu trừ thừa.

– Đối với cá nhân, xác định thuế TNCN phải nộp theo Biểu thuế toàn phần 20% tính trên tổng thu nhập chịu thuế tương ứng phần công ty Nhật trả do làm việc tại Việt Nam, thuế TNCN đã nộp quý I/2020 và quý II/2020, thuế TNCN còn phải nộp quý III/2020, khai vào tờ khai thuế mẫu số 02/KK-TNCN quý III/2020.

Chinhphu.vn