Bộ Luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 1-1-2021 Bộ Luật Lao động sẽ cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng. Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ); các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng lao động chi trả… (Điều 35).

Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Ghi nhận thêm hình thức giao kết HĐLĐ thông qua phương tiện điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản (Điều 14); Cho phép người sử dụng lao động thỏa thuận giao kết nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn với người cao tuổi thay vì kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới như trước đây. (Điều 149).

(Nguồn. Báo người lao động)