Thuế giá trị gia tăng được tính theo một trong hai phương pháp: Khấu trừ hoặc trực tiếp. Dưới đây là những điểm khác biệt của phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Phân biệt phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp

 

Tiêu chí

 

Phương pháp khấu trừ

 

Phương pháp trực tiếp

Đối tượng áp dụng

 

Phương pháp khấu trừ áp dụng với cơ sở kinh doanh (gồm: Doanh nghiệp,  cơ sở kinh doanh khác) thực hiện đầy  đủ chế độ kế toán, hóa đơn, cụ thể:

 • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

1 – Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ   đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng   dịch vụ.

2 -Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa   đơn, chứng từ theo quy định của pháp   luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

 • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp  hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động   tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
Phương pháp trực tiếp trên doanh thu được áp dụng với các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ  trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng   phương pháp khấu trừ.
 •  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành   lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện   theo phương pháp khấu trừ.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh  doanh tại Việt Nam không theo Luật  Đầu tư và các tổ chức khác không thực   hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế   độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy   định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế khác không phải là  doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Số thuế phải nộp

 

Thuế GTGT phải nộp =Số thuế GTGT đầu ra – 

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 

 

Thuế GTGT phải nộp

 =

Doanh thu

 x

Tỷ lệ %

 

Thuế suất  – tỷ lệ % tính thuế

 

Thuế suất:

 Có 03 loại thuế suất áp dụng với từng   nhóm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

 • Thuế suất 0%;
 • Thuế suất 5%;
 •  Thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả   hàng hóa, dịch vụ, trừ hàng hóa, dịch vụ   không chịu thuế GTGT, chịu thuế suất   0%, thuế suất 5%).
 

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT:

 Tính theo từng hoạt động cụ thể:

 •  Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
 •  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu   nguyên vật liệu: 5%;
 •  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên   vật liệu: 3%;
 •  Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

(Nguồn. Luatvietnam)