phần mềm tính lương

Tag: phần mềm tính lương

Phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM

Chức năng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Core HRM được thiết kế dựa trên mô hình nghiệp vụ quản lý nhân sự thực tế của một phòng nhân sự, chúng tôi tuân thủ một nguyên tắc quan trọng của nghiệp vụ nhân sự là linh hoạt và tùy biến cao, vì với các nghiệp vụ nhân sự luôn có thể được quyết định thay đổi hay cải tiến,

Phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM2018-10-10T11:18:25+07:00