Thủ tục xác nhận BHXH để người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

BHXH TP HCM vừa ban hành Công văn số 2220/BHXH-QLT về việc hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với NLĐ đang làm việc quy định tại điều 4 chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người sử dụng lao động lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Thời hạn nộp hồ sơ hằng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022.

Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động quy định tại điều 8 chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 15 hằng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022.

Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu số 02, mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

NLD M.Chi