Từ ngày 01/11/2020, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Để biết hóa đơn điện tử có giao diện hiển thị thế nào, hãy xem các loại mẫu hóa đơn điện tử dưới đây.

Các loại hóa đơn điện tử

Theo Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

– Hóa đơn giá trị gia tăng: Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Hóa đơn bán hàng: Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.

Mẫu hiển thị hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC các mẫu hóa đơn điện tử tham khảo gồm:

>>>> Xem chi tiết: Toàn bộ các mẫu hóa đơn điện tử hiển thị tham khảo

Lưu ý: Các mẫu hiển thị trên đây là mẫu tham khảo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh khi lập hóa đơn điện tử có thể tạo mẫu hiển thị phù hợp với điều kiện cụ thể nhưng phải đủ các nội dung theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

>>> Xem thêm: Quy định mới nhất về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68