Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4

Là trung tâm chuyên kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm  đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn được phân công

Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 1