Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4

Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4

Là trung tâm chuyên kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm  đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn được phân công
phần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công