Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4

Là trung tâm chuyên kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm  đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn được phân công

NLTS